Home  ABCC  Historiek  Contact  Statuten  ACI  EVENT 2017

Lees meer over de statuten en reglement van ABCC

Art. 1

Het ABCC (= Amicale van Belgische Citroën Clubs) verenigt een aantal Belgische Citroën en Panhard clubs. Een vertegenwoordiging van Citroën Belux zelf maakt er eveneens deel van uit.
Zij is het nationale overlegorgaan van verenigingen die begaan zijn met de conservatie, restauratie en documentatie van voertuigen geproduceerd door de automobielmerken Citroën en Panhard en verzorgt de communicatie met het ACI en Citroën Belux naar haar leden toe. Tevens informeert en ondersteunt zij haar leden. Zij kan zelf eveneens activiteiten (mede)organiseren of eraan deelnemen.

Art. 2

Onder Citroënclub of Panhardclub wordt verstaan: een verenging die liefhebbers samenbrengt van Citroën of Panhard types die niet meer in productie zijn. Deze vereniging mag geen commerciële doeleinden hebben.
De betreffende vereniging dient minstens 4 bestuursleden te hebben met een welomschreven functie, tevens dient de vereniging ondersteund te worden door minstens 20 leden .
Zij dient minstens één jaar bewezen gewerkt te hebben en het reglement van het ABCC te ondertekenen. Er dient een huisreglement of statuten te worden onderschreven door de betreffende club. Jaarlijks dienen er minstens 3 activiteiten te worden georganiseerd. Er dient jaarlijks rapportering te gebeuren naar de leden. Tevens dient er minstens 2 maal per jaar een tijdschrift of nieuwsbrief te verschijnen.
Een club kan één of meerdere types omvatten.
Tuning- of sportclubs evenals gemengde merkenclubs komen niet in aanmerking.

Art. 3

Het ABCC bestaat uit 2 soorten leden: de actieve clubs en de passieve clubs.
-De actieve clubs vaardigen maximaal 2 leden af. Zij hebben stemrecht binnen het ABCC. Hun leden onderschrijven een zeer duidelijk engagement zich naar best vermogen in te zetten voor de goede werking en organisatie van het ABCC. Zij spannen zich in om naar elke vergadering van het ABCC maximaal 2 leden af te vaardigen.
-De passieve clubs worden niet vertegenwoordigd binnen het ABCC en hebben aldaar geen stemrecht. Zij worden wel geïnformeerd en ontvangen de verslagen van de vergadering.
Een nieuw aangesloten club heeft, minstens gedurende het eerste jaar van haar aansluiting, het statuut van actieve club.
Jaarlijks op de eerste vergadering van het jaar kan een club door loutere aanmelding wijzigen van een actieve club naar een passieve en omgekeerd. Zij dienen dan wel de daaraan verbonden verplichtingen te ondertekenen en na te komen.
Citroën Belux valt niet onder de regeling van actieve en passieve clubs en heeft zelf steeds een stem binnen het ABCC.

Art.4

Een club kan lid worden van het ABCC door aanmelding op haar secretariaat.
Op de eerstvolgende vergadering van het ABCC zal haar kandidatuur voorgelegd worden ter stemming. Voorts zal nagegaan worden of zij voldoet aan het reglement van het ABCC.

Art. 5

Het ABCC beslist bij meerderheid van stemmen waarbij elke club 1 stem uitbrengt.

Art. 6

Het ABCC kiest onder haar leden een voorzitter en een secretaris.
Zij worden verkozen voor één jaar. De herverkiezing gebeurt jaarlijks in september.

Art. 7

De actieve leden verbinden er zich toe hun engagement na te leven. Indien zij op 2 vergaderingen van het ABCC niet vertegenwoordigd zijn kan op de daaropvolgende vergadering over hun statuut (omzetting naar passief lid) gestemd worden.